Garanciális feltételekBeautik

Áru visszaküldése

Amennyiben a megrendelt ruhadarab élőben nem nyerte el a tetszésedet, 14 munkanapon belül indoklás nélkül, eredeti, új, sértetlen állapotában visszaküldheted, és mi visszatérítjük az árat. A szállítási költség a vásárlót terheli. Kérjük, hogy ez esetben semmit ne távolíts el a termékről.

Visszaküldés esetén kérjük, hogy a ruhát kellőt gondossággal és figyelemmel hajtsd össze, csomagold be. Amint rendben, sérülésmentesen visszaérkezik a ruha utaljuk az árát.

Amennyiben nem szeretnél méretet cserélni vagy másik ruhát választani visszautaljuk a ruha/ruhák árát. Ebben az esetben az alábbi adataidat szíveskedj megadni: név, bank neve és bankszámlaszám.

Méretprobléma, árucsere

Amennyiben a megrendelt termék mérete nem megfelelő kérjük, mielőbb vedd fel velünk a kapcsolatot. Ha a termékből van megfelelő méret, szívesen kicseréljük azt 14 munkanapon belül. Kérjük, hogy ez esetben semmit ne távolíts el a termékről. Csak eredeti, új, sértetlen árut áll módunkban kicserélni. A szállítási költség a vásárlót terheli, melynek díja 1.490 Ft, ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt mérd le hasonló fazonú kedvenc ruhadarabodat és vesd össze a mért adatokat a kiválasztott ruha adataival, hogy rögtön a megfelelő méret juthasson el Hozzád! Amennyiben nincs megfelelő méret, az összeg levásárolható, de természetesen vissza is térítjük. A kiválasztott ruhával kapcsolatban bármilyen kérdés esetén (pl. méret, mért adatok, fazon stb.) készséggel adunk felvilágosítást.

Garanciális feltételek

Ha már vásároltál tőlünk tudod, hogy ruháink kiváló minőségűek, így normál viselésből származó garanciális problémák gyakorlatilag nem merülnek fel. Amennyiben mégis, kérjük, hogy az elérhetőségeinken jelezd nekünk. Megköszönjük, ha minél részletesebb információt nyújtasz a visszaküldés okáról, ezzel is segítve munkánkat.

Postázási címünk minden esetben:

Próbafülke Üzlet – 1137 Budapest, Katona J. u. 2/eA kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Pal&Simon Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pal & Simon Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.